o.O ทะเบียนและบัตรเกษตรกร O.o
ที่
ตำบล

จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน ปี 2554
(ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน ปี 2555
(ครัวเรือน)
1
ท่าฉาง
605
605
2
ท่าเคย
1,184
1,184
3
คลองไทร
1,173
1,175
4
เขาถ่าน
996
1,023
5
เสวียด
1,104
1,104
6
ปากฉลุย
1,063
1,066
รวมทั้ง 6 ตำบล
6,125
6,157

                 ข้อมูลตัดยอด ณ วันสิ้นปีปฏิทิน