ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | Leave a comment

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านควนรา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านควนรา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อาทิเช่น ผักสลัด กวางตุ้ง ผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้คนในชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ทั้งนี้ได้พบการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชเล็กน้อย เบื้องต้นได้แนะนำให้ใช้กับดักกาวเหนียว และน้ำส้มควันไม้ เพื่อป้องกันกำจัด รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนต่อไป

Posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนบ้านควนรา

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (District Monthly Meeting: DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายกมล แก้วมาเมือง เกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 2 ไร่ ซึ่งพบต้นปาล์มน้ำมันเกิดดอกเห็ดบริเวณโคนต้น เบื้องต้นได้เเจ้งให้เกษตรกรเผาทำลายดอกเห็ดดังกล่าวที่พบนอกแปลง และแนะนำให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมด้วยรำ 4 กิโลกรัม และปุ๋ยหมัก 50-100 กิโลกรัม หว่านรอบโคนต้นที่เเสดงอาการและบริเวณต้นใกล้เคียง เพื่อควบคุมการระบาดในแปลงต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system เพื่อวางเเผนเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวเกษตร ภายใต้เเผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร และการคัดเลือกผลงานเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 พร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี ในการจัดพิธี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดเเต่งกิ่ง ตัดหญ้า บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย (ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 120 กิโลกรัม และบิวเวอร์เรีย จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต ส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามโครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

Posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรตามโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่​ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก/ศพก.เครือข่าย) เพื่อเเจกจ่ายให้แก่สมาชิก​ ศพก. รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ นำร่องในการจัดทำแปลงต้นแบบแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ฟ้าทะลาย​โจร​ต้านโควิด​ และขยายพันธุ์แจกจ่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง สำหรับไว้ใช้บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไป

Posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม | ปิดความเห็น บน มอบฟ้าทะลายโจรต้านโควิดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่​อำเภอท่าฉาง

ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืช แก่เกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านพืชให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 8 ราย ได้แก่ ทุเรียน มะพร้าว เงาะ ละมุด ขนุน ชมพู่ เป็นต้น พร้อมทั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต ถังหมัก กากน้ำตาล สับปะรด เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุนการผลิต ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Posted in หมวดหมู่ | Leave a comment