ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

***สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ขอแจ้งเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แนะนำ กรณีเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม กรณีไม้ผล ไม้ยืนต้น (สวนเดี่ยว) ขอให้ปรับปรุงผ่าน App DOAE FARMBOOK