ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เอกสารที่ใช้…
1. สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มสีเขียว)
2. หลักฐานที่ดินฉบับจริง กรณีหลักฐานที่ดินติดจำนองขอให้คัดสำเนาโดยมีเจ้าหน้าที่รับรอง หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ไปขอหนังสือรับรองยังส่วนราชการต้นสังกัด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของแปลง กรณีไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ทะเบียนเกษตรกร คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หลังการเพาะปลูก 15 – 60 วัน สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ แต่ละชนิดพืช
หากเกษตรกรท่านใดไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยเริ่มนับระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที