ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

***สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ขอแจ้งเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 เพื่อรองรับการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้…
1. สมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มสีเขียว)
2. หลักฐานที่ดินฉบับจริง กรณีหลักฐานที่ดินติดจำนองขอให้คัดสำเนาโดยมีเจ้าหน้าที่รับรอง หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอให้ไปขอหนังสือรับรองยังส่วนราชการต้นสังกัด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
4. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของแปลง กรณีไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน