ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนที่เป็นยุวเกษตกร ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2565