“ไม้ยืนต้น” หลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำกับดูแลพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจได้ขยายตัว เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันได้ ตามกฎหมาย คือ


(1) กิจการ
(2) สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิการเช่า ลูกหนี้การค้า
(3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ
(4) อสังหาริมทรัพย์ เฉพาะกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง
(5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกำหนด ให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้

***ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์ 02-5474944