แจ้งแผนออกพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

ขอให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกร พร้อมเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง หรือ ขอคัดสำเนาจากธนาคารมาเพื่อยืนยันสิทธิ์

กรณีพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้จับพิกัดรอบแปลง พร้อมทั้งยื่นแบบฟอร์มสำหรับพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์