การอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร

🔈🔈 แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมหลักสูตร “การอบรมการใช้โดรนเพื่อประโยชน์ในภาคเกษตร” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. แก่เกษตรกร (สมาชิกแปลงใหญ่, Smart Farmer, Young Smart Farmer หรือเกษตรกรผู้สนใจ)
เข้าร่วมอบรมฯ 👉 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting และ Facebook live)
**สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯโดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBqrknIa0dTi6iUlGanpBfdOwEj1lwJcM3O-O8RiHD42ithQ/formResponse

⏰ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้นะคะ