โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้าร่วม

“โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชยืนต้น” สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเลือก (ด้านพืช / ด้านปศุสัตว์ / ด้านประมง/ด้านแมลงเศรษฐกิจ) ไม่เกิน 5,000 บาท (1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ 1 กิจกรรมทางเลือก)

สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยดาวน์โหลด แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการฯ หรือ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://forms.gle/dtLbUSAdE2wPozRq5 ได้เลยค่ะ