ประวัติสำนักงานเกษตร

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เดิมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ (สำนักงานเกษตรอำเภอปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ปี 2521 จึงเริ่มก่อสร้างสำนักงานเกษตรประจำอำเภอ โดยมีบริษัท เอ็ม ไฟร์ เอ็ม ที จำกัด เป็นที่ปรึกษาและคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ซึ่งก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัยรวมทุน ตามสัญญาฉับที่ 56/2523 ลงวันที่ 3 กันยายน 2523 เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2523 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2524 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉางเปิดที่ทำการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2524 เจ้าหน้าที่ประจำเเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524 จนถึงปัจจุบัน
ที่ดินเดิมเป็นของนายบำรุง วิชิตแย้ม ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 33 เล่มที่ 12ก หน้า 16 สาระบบเลขที่ 1116 จำนวน 0-2-56 ไร่ และของนายโศก คงแก้ว ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 33 เล่มที่ 11ข หน้า 23 สาระบบเลขที่ 1073 เนื้อที่จำนวน 0-2-50 ไร่ รวมเป็น 1-1-06 ไร่ ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน จำนวน 1 หลัง และโรงเก็บวัสดุทางการเกษตร จำนวน 1 หลัง ต่อมาได้พัฒนาสร้างโรงเก็บรถ จำนวน 1 หลัง โรงเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ อีก 1 หลัง ในปี 2546 ได้สร้างกำแพงล้อมรอบสำนักงานเพื่อกั้นแนวเขตให้ชัดเจน
ตามหนังสือและหลักฐานวันจดทะเบียนยกให้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2528 การใช้ประโยชน์เริ่มใช้เป็นสถานที่ทำงานและปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2524

ทำเนียบเกษตรอำเภอท่าฉาง

1. นายอาทร  มีแก้ว เกษตรอำเภอท่าฉาง
2. นายสมเดช  มณีวัฒน์ เกษตรอำเภอท่าฉาง
3. นายจตุพร  ศรีวิริยะ เกษตรอำเภอท่าฉาง
4. นายประสิทธิ์ บุญชุม เกษตรอำเภอท่าฉาง
5. นายประสาน สะอาดใจ เกษตรอำเภอท่าฉาง
6. นายธีรยุทธิ์ ช่วงโชติ เกษตรอำเภอท่าฉาง
7. นายรวมพล  ทองมีเพชร เกษตรอำเภอท่าฉาง
8. นายพัชรินทร์  รักษาพราหมณ์ เกษตรอำเภอท่าฉาง
9. นายวินัย  ไกรนุกูล เกษตรอำเภอท่าฉาง
10. นายถาวร  ศรีประจันทร์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
11. นายธเรศ  ไข่มุกข์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง
12. นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง
13. นายกวี ดำพลับเกษตรอำเภอท่าฉาง