อำเภอท่าฉาง

ที่ตั้งและอาณาเขต

 อำเภอท่าฉาง มีเส้นทางการคมนาคมทางหลวงจังหวัดผ่านเป็นทางคู่ขนานกับทางรถไฟและทางหลวงสายเอเซีย ส่วนในท้องที่มี ทั้งถนนราดยาง และถนนลูกรังเชื่อมติดต่อกับแหล่งน้ำธรรมชาติได้แก่ คลองท่าชนะ คลองเหียง คลองท่าฉาง คลองมะลวน คลองเสวียด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถนนเอเซีย(สายชุมพร-เวียงสระ) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากจังหวัดชุมพรผ่าน อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง เข้าสู่ อ.พุนพิน ไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ ลาดผ่านบ้านบางน้ำจืดถึงกิ่ง อ.วิภาวดี ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 ถนนเอเซีย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจาก อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง สู่ อ.พุนพิน ทางหลวงชนบทของ รพช. ถนนสุเทพประชาจากบางครามถึงอำเภอเมืองสำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านสภาพเป็นดินลูกรังใช้ไม่ได้ตลอดฤดูกาล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4262 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ผ่านชุมชนตำบลเขาถ่านมาบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 ในเขตเทศบาลตำบลเขาถ่าน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4185 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ผ่านชุมชนตำบลท่าฉาง มาบรรจบ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 ในเขตเทศบาลตำบลท่าฉาง ทางรถไฟ เส้นทางรถไฟที่ผ่านอำเภอท่าฉาง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายใต้ โดยมีสถานีรถไฟท่าฉางเป็นสถานีรับ-ส่ง ผู้โดยสาร
อำเภอท่าฉางตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
**ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไชยา
**ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
**ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพุนพินและอำเภอวิภาวดี
**ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญและอำเภอกะเปอร์ (จังหวัดระนอง)

การปกครอง 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอท่าฉางแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ท่าฉาง (Tha Chang) 5 หมู่บ้าน
2. ท่าเคย (Tha Khoei) 11 หมู่บ้าน
3. คลองไทร (Khlong Sai) 9 หมู่บ้าน
4. เขาถ่าน (Khao Than) 6 หมู่บ้าน
5. เสวียด (Sawiat) 9 หมู่บ้าน
6. ปากฉลุย (Pak Chalui) 6 หมู่บ้าน

เจดีย์เอนที่วัดจันทาราม ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุโบสถวัดจันทาราม หมู่ที่ 4 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอท่าฉางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลท่าฉาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าฉางและบางส่วนของตำบลเขาถ่าน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าฉาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าฉาง)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเคยทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองไทรทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาถ่าน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าฉาง)
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสวียดทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากฉลุยทั้งตำบล


น้ำร้อนที่บ่อน้ำพุร้อนน้ำเค็มที่ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักสงฆ์ธารน้ำร้อน หมู่ที่ 1 บ้านธารน้ำร้อน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ภูมิอากาศ

อยู่ในแถบที่มีลมมรสุมพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกชุกในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม และฤดูแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

สะพานรถไฟข้ามคลองท่าฉาง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • อ่างเก็บน้ำท่าแซะ  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • คลองท่าฉาง
  • คลองเหียง
คลองท่าฉาง