1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รอบที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
(เฉพาะเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการเท่านั้น)

โครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่”เกษตรกรสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 รูปแบบ คือ 1. เป็น “เกษตรกร”
2. เป็น “ผู้รับจ้างงาน”
ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่เป้าหมายดำเนินการอำเภอท่าฉาง มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการ จำนวน 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากฉลุย การรับสมัคร เกษตรกรสามารถยื่นสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ https://ntag.moac.go.th 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง 9 กันยายน 2563 
คุณสมบัติเกษตรกร
1. ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี และมีสัญชาติไทย
3. พื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า ๓ ไร่ และเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย โดยเอกสารสิทธิต้องเป็นของผู้สมัครหรือเป็นของทายาทของผู้สมัคร (บิดากับบุตร มารดากับบุตร สามีกับภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย) และผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. เจ้าของเอกสารสิทธิตามข้อ (3) ต้องยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีการลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือในหนังสือยินยอม
5. ผู้สมัครและพื้นที่ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน
1. เป็นเกษตรกรทั่วไป หรือทายาทเกษตรกร หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมัครเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. อายุระหว่าง 18 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย
3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
4. มีที่พักอาศัยอยู่ในตำบลที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
5. ต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์เคลื่อนที่ (smartphone) ฯลฯ
6. ไม่เป็นข้าราชการประจำ หรือข้าราชการบำนาญ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง กรมที่มีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นลูกจ้างเอกชนไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
7. ต้องไม่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงแปลงตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
8. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง

***สำหรับอำเภอท่าฉาง มีพื้นที่ดำเนินการ 1 ตำบล คือ
ตำบลปากฉลุย