บทบาทหน้าที่/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
ชมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอยู่บนฐานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาทหน้าที่

 • การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
 • การดำเนินการส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้การผลิต และจัดการผลผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์
 • การดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  การดำเนินให้บริการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 • การดำเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสาร คำแนะนำ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • การดำเนินการด้านความร่วมมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
 • การกำหนดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

• เสนอแนวคิดในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร หรือประชากรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ชีววิทยา เทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยเป็นตัวกลางในการนำวิทยาการจากสถาบันวิจัย หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาเผยแพร่แก่เกษตรกรหรือประชากร ในขณะเดียวกันก็รับปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่มาพิจารณาแก้ไขหรือถ่ายทอดกลับไปสู่สถาบันวิจัย
• ส่งเสริมให้มีการผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอแก่การบริโภคภายในประเทศ เพียงพอแก่การใช้ในอุตสาหกรรม และเพื่อส่งออก โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
• ในการบริการและสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางประเภท และบางโอกาส แก่เกษตรกร เช่น กรณีประสบภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาดรุนแรง และกรณีอื่น ๆ ที่เกษตรกรไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การผลิตของเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร มีการรวมตัวเป็นสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มกิจกรรมเฉพาะเรื่อง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้เทคโนโลยีการผลิต ชนิด ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเพื่อเป็นฐานในการจำหน่าย และกระจายรายได้อย่างยุติธรรม โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 และ 141 การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร
• ประสานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเผยแพร่ ความรู้ทางการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้ ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการเกษตรในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศ

ค่านิยม

“มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

 • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
 • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
 • ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
 • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
 • ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
 • ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน