มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี

ประกาศ‼️ “พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส” เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
?? มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ❗️ผู้มีไว้ในครอบครอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตรายแก่ผู้ขายที่ตนซื้อมา ภายใน 90 วัน (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563)

  • การสมัครขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร (พาราควอต/ไกลโฟเซต/คลอร์ไพริฟอส)เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่  “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด”   https://chem.doae.go.th/apply หรือ แอปพลิเคชัน #FARMBOOK สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง แอนดรอย์ และ iOS

สำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกให้ไปติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่าน โดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ

  • ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ข ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
  • ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ E-learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ http://elearning.doae.go.th มีทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือ ท่านใดที่ประสงค์จะทดสอบเลย เนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือก
  • ช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบ ได้เลย จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ     วันที่และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ

? ทั้งนี้สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ

***เงื่อนไขเป็นไปตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร***