พัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัด พบปะสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายธเรศ ไข่มุกข์ เกษตรอำเภอเกาะสมุย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง คณะกรรมการและสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่ม โดยร่วมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน การเชื่อมโยงการตลาด และการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ตำบลท่าเคย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.