ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนตุลาคม (District Monthly Meeting: DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อถ่ายทอดข้อราชการจากการประชุมเกษตรอำเภอให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบ ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งแจ้งข้อมูล/ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.