จัดเตรียมสถานที่ “วันดินโลก”

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าฉาง จัดเตรียมสถานที่งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “ Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” พร้อมทั้งป้ายแสดงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการจัดการดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.