ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง รูปแบบวงตาข่าย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง บูรณาการร่วมกับปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และเกษตรกรในชุมชน ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ในรูปแบบวงตาข่าย โดยใช้เศษพืช และมูลสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเหมาะสม สามารถลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มได้ ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาและลดปัญหาขยะอินทรีย์ในชุมชน ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในแปลงปลูกของตนเองได้ต่อไป ณ สำนักสงฆ์เกาะช่วย และสำนักสงฆ์ควนรา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.