ร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม นำบริการสู่ประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี เลื่องสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ “เข้าวัด จัดปิ่นโตถวายภัตตาหาร สืบสานวิถีธรรม อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราฎร์ธานี” โดยนายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเกิดจิตสำนึกในคุณธรรมความดี น้อมนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาฯ
พร้อมนี้ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช สนับสนุนเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าพร้อมใช้ และแหนแดง แก่ผู้เข้าร่วมฯ เพื่อใช้นำไปใช้ในแปลงปลูกของตนเอง ณ สำนักสงฆ์ควนรา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.