ลงพื้นที่ให้บริการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ให้บริการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่มารับบริการ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.