จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ และนางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคลองไทร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานของ ศดปช. ในปีถัดไป ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.