ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2565 (District Monthly Meeting: DM) ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และทันตามกำหนดเวลา ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.