ประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ของอำเภอท่าฉาง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ในปีที่ผ่านมา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ประธานกรรมการ ศพก. อำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.