จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน เพื่อทบทวนความรู้หลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยของไทยในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (TOPSA) การบันทึกข้อมูลในสมุดจดบันทึกและบันทึกผ่านแอพพลิเคชั่น I-palm ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.