ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งร่วมต้อนรับรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและร่วมบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมในอนาคต ณ สำนักสงฆ์รัตนวิมลเจริญธรรม (คลองลำใน) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.