ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอท่าฉาง ทั้งนี้ นายกวี ดำพลับ เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ในเขตพื้นที่อำเภอท่าฉาง
โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบและรับรองการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 9 ราย พื้นที่เสียหาย 26 ไร่ 81 ตารางวา วงเงินช่วยเหลือจำนวน 55,310.35 บาท เพื่อนำเสนอให้ ก.ช.ภ.จ. สุราษฎร์ธานี ให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.