ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยบ้านบางคราม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้จำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่กว่า 100 ตัน พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น
และลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านวังหนาว ซึ่งดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะ และปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ภายในกลุ่ม และจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจทั้งในรูปแบบ หญ้าสด หญ้าบด และหญ้าหมัก พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการจดนิติบุคคลและบริหารจัดการกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอด ยั่งยืนต่อไป รวมทั้งเยี่ยมเยียนแปลงสละ ของสมาชิกกลุ่มฯ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.