ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่ของอำเภอท่าฉาง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.และแปลงใหญ่ในปีที่ผ่านมา และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายยศฐศักดิ์ เยี่ยงกุลเชาว์ ประธานกรรมการ ศพก. อำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.