ประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนความต้องการการพัฒนากิจการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ณ อาคารหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและท่องเที่ยวชุมชน ตำบลคลองไทร ผลการพิจารณาคณะทำงานฯ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ ตามที่กลุ่มเสนอ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.