จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี 2564”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดเเต่งกิ่ง ตัดหญ้า บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.