ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา และบิวเวอร์เรียพร้อมใช้

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย (ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 120 กิโลกรัม และบิวเวอร์เรีย จำนวน 30 กิโลกรัม เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต ส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามโครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.