ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564 นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ส่งมอบปัจจัยการผลิต (ด้านปศุสัตว์) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 8 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ และเป็ดไข่ รวมทั้งอาหารสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์ รายละ 1 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.