ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 29 กันยายน 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำให้คณะกรรมการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าเคย ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารทางบัญชี ก่อนส่งให้ทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ ณ ที่ทำการกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.