ศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยจ้างงานระดับตำบลปากฉลุย นำเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอท่าฉาง ไปศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ณ ศูนย์การเรียนรู้ไร่พิมล หมู่ที่ ๕ ตำบลนำ้รอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.