ร่วมลงพื้นที่ประชุมหารือเเนวทางพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยบูรณาการหน่วยงานภาคี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สภาเกษตรกร เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด แรงงานจังหวัด พลังงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด บริษัทประชารัฐ ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อร่วมหาเเนวทางส่งเสริม และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
ในการนี้ นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอท่าฉาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.