ร่วมผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปากฉลุย (ศูนย์ขยาย) ดำเนินการผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ จำนวน 150 กิโลกรัม เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิต ส่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตามโครงการสนับสนุนการผลิตขยายชีวภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศัตรูพืชชุมชน ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.