ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมกับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งเเนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์/ปัญหาของดิน และสามารถแก้ไขปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชต่อไป ณ พื้นที่แปลงเข้าร่วมโครงการฯ หมู่ที่ 4 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.