ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอท่าฉาง (ก.ช.ภ.อ.ท่าฉาง)

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (ด้านพืช) ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอท่าฉาง ทั้งนี้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ขอรับความช่วยเหลือและนำเสนอให้ ก.ช.ภ.จ. สุราษฎร์ธานี ให้ความช่วยเหลือต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in หมวดหมู่. Bookmark the permalink.