ร่วมโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19”

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในพิธีมอบธงฟ้า ตามโครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ” จำนวน 41 หมู่บ้าน ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านให้เกิดความตระหนัก มีความเข้มแข็ง และช่วยกันปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานการเป็น “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้ นางสาวมลฤดี สวัสดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.