ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัช วรรณดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ลงพื้นที่ติดตามแปลงปาล์มน้ำมัน ของนายไพฑูรย์ ไสยสุคนธ์ เกษตรกรหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 45 ไร่ ประสบปัญหาโรคลำต้นเน่า ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งต้นปาล์มน้ำมันมีลักษณะอาการลำต้นเน่า ยืนต้นตาย ทางใบแห้ง เบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรเผาทำลายต้นที่พบอาการดังกล่าว และให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ผสมด้วยรำและปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในแปลง รวมทั้งปรับสภาพดิน เพื่อควบคุมการระบาดต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.