ร่วมตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกับชุดปฏิบัติการตรวจสอบและดำเนินการกัญชง (Hemp) ระดับอำเภอ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ของนายสมพร เกลี้ยงเกตุ ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ปลูก จำนวน 1 ไร่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในการ เตรียมสถานที่และระบบการควบคุมในการปลูกกัญชง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาอนุญาตผลิตกัญชงต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.