จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรผู้นำ (ครั้งที่ 3) โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บุญแก้วขวัญ ประมงอำเภอท่าฉาง ร่วมให้ความรู้ด้านประมงและนายวิชาญญ์ ไชยนาเคนทร์ ปศุสัตว์อำเภอท่าฉาง ร่วมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์และโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.