ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมให้ข้อมูลการสำรวจชุมชนเพื่อทำฐานข้อมูลและวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษเสวียด ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำการกลุ่มหมู่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.