ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้ นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล และนางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ ว่าที่ ร.ต. พีรพงศ์ พิงคารักษ์ และนางสาวชิตชนก มาลาวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน แปลงของนายอานุภาพ มุกดาพิทักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่จำนวน 10 ไร่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไว้ใช้เอง พร้อมทั้งแนะนำการจัดการควบคุมการระบาดของโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อรากาโนเดอร์มา โดยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ผสมด้วยรำและปุ๋ยหมัก หว่านรอบโคนต้น เพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป

This entry was posted in งานอารักษ์ขาพืช, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.