ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วย นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาการผลิตน้ำตาลโตนด นายสุรมนตรี เมืองนิเวศ ณ ที่ตั้งแปลงของเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามที่อำเภอได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรส่งให้ทางกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนจัดทำเอกสารเผยแพร่ต่อไป

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.