จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จัดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โดยให้ความรู้ในเรื่องการเก็บตัวอย่างดิน และฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.