ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวจีรนุช เกลี้ยงสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มรักษ์นาตำบลเสวียด) โดยได้มีการประชุมและเเจกจ่ายปัจจัยการผลิต ที่ได้รับสนับสนุนตามความต้องการตามแผนพัฒนากลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง (Smart Farmer) เพื่อให้สมาชิกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของตนเองต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, งานสถาบัน, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.