ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง พร้อมด้วยนายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่การยางเเห่งประเทศไทย สาขาไชยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4 ตำบลคลองไทร อำภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 46 ราย พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น จำนวน 600 ไร่ และคาดว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 300 ไร่ ทั้งนี้ ได้ประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

This entry was posted in งานนโยบายภาครัฐฯ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.