ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสุนิภา คีรีนาถ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 รวมทั้งให้คำปรึกษาและชี้เเนะแนวทางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แก่คณะกรรมการเเปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลท่าเคย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามกำหนด และเป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ ในการนี้ นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in งานส่งเสริมอาชีพ, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.