ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 2) จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือเกษตรกรเก็บเกี่ยวทุเรียนสุกแก่ในระยะที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพในการส่งออกเเละจำหน่ายภายในประเทศ ผู้ประกอบการค้าทุเรียนไม่ให้มีการซื้อขายทุเรียนอ่อน และผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อทุเรียน ทั้งนี้เพื่อขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านได้นำข่าวสารดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทราบต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.