ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาววราพร หลวงปลอด เกษตรอำเภอท่าฉาง มอบหมายให้นางสาวพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ร่วมประชุมรับรองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564 โดยมีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอท่าฉาง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอในระดับจังหวัดพิจารณากลั่นกรอง ต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

This entry was posted in ประชุม/อบรม, ภาพกิจกรรม. Bookmark the permalink.